Nasz system LOX do zapobiegania pożarom

LOX: kompletny system przeciwpożarowy

FX Prevent specjalizuje się w zapobieganiu pożarom poprzez redukcję tlenu. Nasz system LOX (Low Oxygen) zapobiega pożarom, zmniejszając poziom tlenu w obszarze poprzez regulowany wlot azotu. W ten sposób tworzymy środowisko o niskiej zawartości tlenu, a tym samym zapobiegamy ryzyku pożaru lub wybuchu.

Dlaczego warto wybrać redukcję tlenu?

Lepiej zapobiegać niż leczyć: w końcu brak tlenu oznacza brak ognia. Technika usuwania tlenu za pomocą azotu jest naszą podstawową działalnością. Redukcja azotu jest niezwykle przydatna w zamkniętych przestrzeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe lub niebezpieczne pod względem wybuchowym. Tradycyjny system gaśniczy nie wchodzi tutaj w grę. Presscon może również przeprowadzić studium wykonalności w Twojej firmie, aby sprawdzić, czy azot jest odpowiednim rozwiązaniem.

Trzy elementy, które umożliwiają wzniecenie i przetrwanie ognia: paliwo, ciepło i tlen. (1) Usunięcie jednego z tych elementów spowoduje, że ogień nie zapłonie lub zgaśnie. (2) FX Prevent usuwa tlen wraz z azotem, dzięki czemu nie dochodzi do pożaru.

Nie gasimy pożarów, tylko im zapobiegamy.

System LOX: kompletny system przeciwpożarowy

Nasz system LOX składa się z kilku generatorów azotu ze sprężarkami, systemu czujników
system czujników tlenu
oraz elektronicznego panelu sterowania. Ten system przeciwpożarowy działa na zasadzie „technologii niedotlenionego powietrza”. Poprzez regulowany wlot azotu, trwale obniżamy poziom tlenu w pomieszczeniu do punktu, w którym spalanie oparów i/lub materiałów jest niemożliwe. Zapobiega to powstawaniu pożarów i wybuchów.

Zalety systemu LOX:

 • Modułowy i przyjazny dla użytkownika system
 • Efektywność energetyczna
 • Zdalne monitorowanie 24/7
 • Łatwa instalacja
 • Możliwość dostosowania

Bezpieczeństwo i niezawodność

System LOX jest najbardziej niezawodnym i bezpiecznym systemem przeciwpożarowym. Chronione przestrzenie są nadal dostępne dla personelu: obniżamy poziom tlenu do poziomu porównywalnego z tym na wysokości 1750 – 2500 metrów. Przy wejściu do pomieszczeń poziom tlenu jest wyraźnie widoczny na cyfrowym wyświetlaczu. W przypadku niepożądanej sytuacji włącza się wyraźny alarm z migającym światłem i sygnałem dźwiękowym.

System LOX działa w sposób ciągły i jest wyposażony w przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy, który sprawia, że obsługa systemu jest bardzo łatwa. Wizualne wyświetlanie alarmów ułatwia wykrywanie i usuwanie usterek. Ponadto FX Prevent z przyjemnością przeszkoli techników w zakresie konserwacji i napraw pierwszej linii.

Zapobieganie pożarom

FX Prevent obniża poziom tlenu w pomieszczeniu, zapobiegając wybuchowi pożaru.

Linia serwisowa 24/7

Systemy FX Prevent stale monitorują bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków, zapasów i pracowników.

Niższe koszty energii

Oszczędność do 50% zużycia energii w porównaniu z innymi systemami przeciwpożarowymi.

Przyjazny dla środowiska

FX Prevent wykorzystuje nietoksyczne gazy do obniżania poziomu tlenu w budynkach komercyjnych.

Technologia HP-PSA: energooszczędne rozwiązanie

Generatory azotu są sercem naszego systemu LOX. Generatory te, zasilane sprężonym powietrzem, wytwarzają azot przy użyciu opracowanej przez nas technologii HP-PSA (High Performance – Pressure Swing Adsorption). W tej technologii separacja azotu i tlenu odbywa się poprzez wiązanie cząsteczek tlenu z węglowym sitem molekularnym: Carbon Molecular Sieve (CMS).

LOX Detect: precyzyjny czujnik tlenu

Ważną częścią systemu LOX są opatentowane czujniki tlenu: LOX Detect. Te zaawansowane przyrządy do pomiaru tlenu są jedynymi na rynku, które utrzymują prawidłowy stosunek mieszania tlenu i azotu.

Nasze certyfikaty

Nasz system redukcji tlenu został zaprojektowany w celu zapobiegania powstawaniu lub rozprzestrzenianiu się pożaru poprzez wypieranie tlenu przez azot. Projektując i instalując go, musimy spełnić kilka kryteriów. Kryteria te obejmują ciągłość, pomiary poziomu tlenu, sygnały alarmowe, gdy poziom tlenu wzrasta lub spada oraz przestrzeganie odpowiednich protokołów, gdy poziom tlenu wzrasta lub spada.

Nasz system LOX spełnia wszystkie odpowiednie normy i wytyczne bezpieczeństwa.

Projektujemy, instalujemy i konserwujemy nasz system LOX zgodnie z wymaganiami określonymi w normie NEN-EN-16750, powszechnie akceptowanej europejskiej normie dotyczącej systemów redukcji tlenu.
Nasze precyzyjne czujniki LOX Detect są zatwierdzone przez VdS Schadenverhütung GmbH do stosowania w systemach przeciwpożarowych. VdS jest wiodącą w Europie niezależną jednostką certyfikującą specjalizującą się w bezpieczeństwie pożarowym.
KIWA i FX Prevent opracowały wytyczne BRL K-21017 dla systemów redukcji tlenu, obejmujące projektowanie, instalację, konserwację i środki organizacyjne.
Instalacja sprężonego powietrza FX Prevent spełnia normy ISO 8573-1:2010: określa ona klasy czystości sprężonego powietrza.
Wszyscy technicy FX Prevent posiadają certyfikat VCA.

HP-PSA technology: an energy-efficient solution

The technology we have developed is distinguished by an optimized air flow in the generator and a unique pressure system for the activated carbon. As a result, our system requires little compressed air to produce nitrogen (2m3 of compressed air for 1m3 of 95% pure nitrogen) and a lower capacity compressor is sufficient. The energy consumption is therefore significantly lower than comparable fire prevention systems and provides you with substantial energy savings.

Advantages HP-PSA:

 • Long carbon lifetime
 • Low risk of carbon dust formation
 • Low compressed air factor required and thus lower energy consumption
 • Precise nitrogen purity

LOX Detect: precision oxygen measurement

That’s because they are pressure-, temperature- and RRV-compensated. Air pressure, temperature and humidity have a great influence on the measurement of oxygen. The deviation can be as high as ± 2%. Since there was no compensating oxygen sensor on the market, we developed our own oxygen sensor. It is patented and has a deviation of ± 0.1%. In addition to this accuracy, our oxygen sensor is recalibratable, so they do not have to be completely replaced. This ensures cost savings.

Our LOX Detect precision sensors are one of the few oxygen sensors approved by VdS Schadenverhütung GmbH, for use in fire prevention systems. VdS is one of Europe’s leading independent certification bodies, specializing in the field of fire safety.

Advantages LOX-Detect

 • Deviation tolerance of only 0.1%
 • Full software calibration on 5 points
 • Insensitive to barometric pressure changes
 • Can be used at very high and low temperatures
 • Measurement accuracy of 0.01
 • Pressure, temperature and RH compensated

Technologia HP-PSA: energooszczędne rozwiązanie

Opracowana przez nas technologia wyróżnia się zoptymalizowanym przepływem powietrza w generatorze i unikalnym systemem ciśnieniowym dla węgla aktywnego. W rezultacie nasz system wymaga niewielkiej ilości sprężonego powietrza do produkcji azotu (2m3 sprężonego powietrza na 1m3 95% czystego azotu) i wystarczy sprężarka o niższej wydajności. Zużycie energii jest zatem znacznie niższe niż w przypadku porównywalnych systemów przeciwpożarowych i zapewnia znaczne oszczędności energii.

Zalety HP-PSA:

 • Długa żywotność węgla
 • Niskie ryzyko powstawania pyłu węglowego
 • Niski wymagany współczynnik sprężonego powietrza, a tym samym niższe zużycie energii
 • Precyzyjna czystość azotu

LOX Detect: precyzyjny pomiar tlenu

Dzieje się tak, ponieważ są one kompensowane przez ciśnienie, temperaturę i RRV. Ciśnienie powietrza, temperatura i wilgotność mają duży wpływ na pomiar tlenu. Odchylenie może wynosić nawet ± 2%. Ponieważ na rynku nie było kompensacyjnego czujnika tlenu, opracowaliśmy własny czujnik tlenu. Jest on opatentowany, a jego odchylenie wynosi ± 0,1%. Oprócz tej dokładności, nasze czujniki tlenu można ponownie skalibrować, dzięki czemu nie trzeba ich całkowicie wymieniać. Zapewnia to oszczędność kosztów.

Nasze precyzyjne czujniki LOX Detect są jednymi z niewielu czujników tlenu zatwierdzonych przez VdS Schadenverhütung GmbH do stosowania w systemach przeciwpożarowych. VdS jest jedną z wiodących europejskich niezależnych jednostek certyfikujących, specjalizującą się w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

Zalety LOX-Detect

 • Tolerancja odchylenia tylko 0,1%
 • Pełna kalibracja oprogramowania w 5 punktach
 • Niewrażliwość na zmiany ciśnienia barometrycznego
 • Może być używany w bardzo wysokich i niskich temperaturach
 • Dokładność pomiaru 0,01
 • Kompensacja ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej